Polacy Zmieniają Świat

Regulamin

§ 1

Regulamin serwisu POLACY ZMIENIAJĄ ŚWIAT stworzony został przez Fundację Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut Dialogu i Analiz Prawno-Gospodarczych (dalej: Regulamin”). Podstawę prawną stanowi art. 8, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.).

Definicje:

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.);

Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1489);

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Usługodawca - Fundacja Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut Dialogu i Analiz Prawno-Gospodarczych z siedzibą w Lublinie, ul. Fryderyka Chopina 29/9A, 20-023 Lublin, wpisana do KRS pod nr 0000591373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 363211247, NIP: 7123304184;

Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, przeglądający serwis, korzystający z niego lub posiadający konto uczestnika naukowego lub partnera Serwisu;

Uczestnik naukowy – Użytkownik, który otrzymał od Usługodawcy zaproszenie do współpracy w ramach Serwisu oraz uprawnienia do edycji indywidualnego Profilu w Serwisie;

Partner – Użytkownik, który otrzymał od Usługodawcy zaproszenie do współpracy w ramach Serwisu oraz uprawnienia do edycji indywidualnego Profilu w Serwisie;

Ambasador – Użytkownik, który wspiera Serwis, promuje program POLACY ZMIENIAJĄ ŚWIAT w Polsce i na świecie;

Członek Komitetu Honorowego – Osoba wspierająca program POLACY ZMIENIAJĄ ŚWIAT swoim wizerunkiem.

Profil – Konto w Serwisie zawierające udostępnione przez Użytkownika dane, informacje i materiały prezentowane w formie interfejsu Serwisu.

Serwis - system informatyczny działający na serwerze pod nazwą domenową polacyzmieniajaswiat.pl, udostępniony Użytkownikom, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa;

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

Usługi - Usługi wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników bez jednoczesnej obecności stron w oparciu o Regulamin i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego i poczty elektronicznej;

Umowa – umowa świadczenia Usług zawierana przez Usługodawcę i Użytkownika za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, w szczególności poprzez formularz kontaktowy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik;

b) zakaz dostarczania przez Usługobiorcę̨ treści o charakterze bezprawnym;

c) warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług;

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 2. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu.

 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

§ 2

 1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać:

a) urządzenie końcowe (m.in. komputer, tablet, smartfon) posiadający dostęp do sieci Internet;

b) przeglądarkę stron internetowych (m.in. Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge);

c) konto email przy współpracy w ramach Serwisu.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej, oraz dostarczanie do Serwisu treści, które:

a) nie powodują zachwiania pracy bądź przeciążenia Systemu teleinformatycznego Usługodawcy lub podmiotów biorących pośredni lub bezpośredni udział w świadczeniu Usług;

b) nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za treści bezprawnie udostępnione w ramach Serwisu przez Użytkowników.

§ 3

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i indywidualnych umowach, jeśli takie zostały zawarte.

 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną obejmują w szczególności:

a) umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Użytkowników treści zamieszczonych w Serwisie;

b) zakładanie kont Uczestników naukowych oraz umożliwienie im dostępu i edycji swoich profili w Serwisie w celu udostępnienia podanych informacji Partnerom Serwisu w celu nawiązywania potencjalnej współpracy naukowo-biznesowej;

c) umożliwienie Uczestnikom naukowym prezentację informacji personalnych i wizerunkowych, swojego dorobku naukowego oraz ofert współpracy przy planowanych projektach naukowych i biznesowych oraz proponowanych tematów projektów naukowych i biznesowych;

d) zakładanie kont Partnerów oraz umożliwienie im dostępu i edycji swoich profili w Serwisie;

e) umożliwienie Partnerom dostęp do pełnej bazy danych Uczestników naukowych oraz prezentację prowadzonego biznesu, ofert współpracy przy planowanych projektach naukowych i biznesowych oraz poszukiwanych tematów projektów naukowych i biznesowych;

f) promocja Serwisu oraz współpracujących w ramach Serwisu Uczestników naukowych, Partnerów, Ambasadorów i Członków Honorowych;

g) wyszukiwanie wśród Uczestników naukowych współpracujących w ramach Serwisu oraz wśród polskich naukowców pracujących zagranicą osób spełniających konkretne wymagania (w szczególności kompetencje i wykształcenie kierunkowe), określone w odrębnych umowach z Partnerami;

 1. Zawarcie Umowy świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2, lit. a następuje z chwilą dokonania przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności w Serwisie.

 2. Aby zawarcie Umowy świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2, lit. b-c osiągnęło skutek prawny, konieczne jest zaproszenie do zawarcia Umowy poprzez przesłanie przez Użytkownika zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie bądź poczty elektronicznej oraz poprzez oznaczenie odpowiednich check-boxów w Serwisie stosownie do konkretnych działań. W zapytaniu przez formularz kontaktowy Użytkownik podaje niezbędne dane kontaktowe. Po otrzymaniu zapytania i weryfikacji osoby zgłaszającej swoją chęć współpracy w ramach Serwisu jako Uczestnik naukowy, Usługodawca przesyła Użytkownikowi propozycję współpracy. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zaproszenia Usługodawcy oraz zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności oznaczeniem właściwego check boxu przy pierwszej edycji Profilu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaproszenia od Usługodawcy.

 3. Aby zawarcie Umowy świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2, lit. d-e osiągnęło skutek prawny, konieczne jest zaproszenie do zawarcia Umowy poprzez przesłanie przez Użytkownika zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie bądź poczty elektronicznej oraz poprzez oznaczenie odpowiednich check-boxów w Serwisie stosownie do konkretnych działań. W zapytaniu przez formularz kontaktowy Użytkownik podaje niezbędne dane kontaktowe oraz określa oczekiwany zakres usług. Po otrzymaniu zapytania i weryfikacji osoby zgłaszającej swoją chęć współpracy w ramach Serwisu jako Partner, Usługodawca przesyła Użytkownikowi ofertę współpracy wraz ewentualną wyceną Usług odpowiadających zakresowi określonemu w zapytaniu. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania i podpisania przez obie strony indywidualnie skonstruowanej umowy oraz po przyjęciu zaproszenia Usługodawcy i pierwszej edycji Profilu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaproszenia od Usługodawcy.

 4. Z tytułu wykonania Usług, o których mowa w ust. 2 lit. a i lit. f Usługodawca nie pobiera wynagrodzenia.

 5. Usługodawca realizuje Usługi, o których mowa w ust. 2, lit. g na warunkach i w terminach określonych w Umowie zawartej indywidualnie z Użytkownikiem.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do współdziałania z Usługodawcą przy realizacji Umowy na Usługi, o których mowa w ust. 2 lit. b-g, w szczególności do dostarczenia informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niedostarczeniem przez Użytkownika w terminie informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Usług, bądź dostarczeniem przez Usługobiorcę informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nierzetelnych.

 7. Uczestnik naukowy i Partner po wyrażeniu stosownych zgód przewidzianych w Regulaminie portalu polacyzmieniajaswiat.pl lub w oddzielnie zawartych umowach oraz po podaniu wymaganych informacji do założenia Profilu otrzymuje od Usługodawcy zaproszenie do edycji Profilu oraz zakończenia rejestracji i publikację swojego Profilu w Serwisie.

 8. Umowa świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2 lit a, rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

 9. Umowa świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2 lit. b-g, rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta lub w skutek jednostronnej rezygnacji ze współpracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że zasady określone w odrębnych umowach stanowią inaczej.

 10. Rezygnacji ze świadczenia poszczególnych usług można dokonać w formie elektronicznej, drogą mailową na adres wskazany do Reklamacji w § 4, pkt.2.

 11. Zasady współpracy z Ambasadorami określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz Usług świadczonych przez Usługodawcę.

 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: Fundacja Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut Dialogu i Analiz Prawno-Gospodarczych, ul. Fryderyka Chopina 29/9A, 20-023 Lublin lub drogą elektroniczną na adres email: polacyzmieniajaswiat@gmail.com.

 3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Usługobiorcy, w szczególności adres email lub adres do korespondencji, jak również przedmiot i uzasadnienie reklamacji, w szczególności wskazywać zarzuty oraz żądania Użytkownika. Temat wiadomości powinien zaczynać się od frazy „REKLAMACJA:”.

 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia reklamującego w powyższym terminie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Powiadomienie następuje w formie odpowiedniej do tej, w jakiej została złożona reklamacja.

 5. Reklamacje niezawierające informacji określonych w ust. 3 pozostaną nierozpoznane.

§ 5

 1. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę. Szczegóły przetwarzania danych znaleźć można na stronie Polityka prywatności.

 2. Zakres powierzonych Usługodawcy danych osobowych obejmuje następujące dane:

 1. imię i nazwisko;

 2. adres do korespondencji;

 3. adresy email Użytkownika;

 4. numer telefonu;

 5. wizerunek/logo utrwalony w formie fotografii/grafiki;

 6. informacje o zdobytej edukacji i osiągnięciach naukowych;

 1. Usługodawca może przetwarzać również inne dane osobowe Usługobiorców niż wskazane w § 5, ust. 2, jeśli wymaga tego wykonanie lub rozliczenie Umowy zawartej z Użytkownikiem bądź charakter lub uzgodnione warunki świadczenia Usługi realizowanej na rzecz Użytkownika.

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 2. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W przypadkach określonych przepisami, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego żądania lub sprzeciwu wobec zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do usunięcia danych.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219). Usługodawca jest uprawniony przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy jeżeli są:

 1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;

 2. niezbędne do zachowania ciągłości i integralności rozpoczętej usługi, świadczonej na rzecz Użytkownika;

 3. niezbędne do wykazania, iż usługi wynikające z regulaminu zostały wykonane, w terminie przedawnienia roszczeń obowiązującego w transakcjach;

§ 6

 1. Usługodawca jest zobowiązany do otrzymania zgody na wysyłanie Użytkownikowi drogą elektroniczną informacji o charakterze handlowym na podany przez niego adres email.

 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę̨ na otrzymywanie takiej informacji poprzez wysłanie wiadomości do Usługodawcy, w szczególności udostępni mu w tym celu identyfikujący go adres email lub przez zaznaczenie właściwych check-boxów w Serwisie.

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). Żaden z utworów zamieszczonych w Serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w całości bądź w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

 3. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w Serwisie Usługobiorcy.

 4. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez właściwe organy administracji państwowej, zmiany danych bądź zakresu Usług świadczonych przez Usługodawcę, a także w celu usprawnienia działania Serwisu.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2018.

Tytuł zastępczy