Polacy Zmieniają Świat

Polityka prywatności

 1. Informacje podstawowe.

  1. Korzystanie z Serwisu działającego pod nazwą domenową www.polacyzmieniajaswiat.pl (zwany dalej Serwis) na podstawie Regulaminu portalu www.polacyzmieniajaswiat.pl może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego Użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania Serwisem, utrzymania jego funkcjonalności lub w celu realizacji poszczególnych Usług na rzecz Użytkowników.

  2. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Fundacja Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut Dialogu i Analiz Prawno-Gospodarczych z siedzibą w Lublinie, ul. Fryderyka Chopina 29/9A, 20-023 Lublin, wpisana do KRS pod nr 0000591373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 363211247, NIP: 7123304184, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: polacyzmieniajaswiat@gmail.com

  3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO.

  4. Podstawę prawną Polityki prywatności Serwisu stanowią przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  5. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem przez adres email: polacyzmieniajaswiat@gmail.com .
    

 2. Przetwarzanie danych osobowych.

  1. Serwis może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, zgromadzone przede wszystkim za pomocą mechanizmu plików cookies.

  2. Dane osobowe zgromadzone przez Serwis będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Użytkownik Serwisu, aż do jej rozwiązania lub wygaśnięcia, w związku z realizacją uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Po tym okresie dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych oraz do czasu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją usług na rzecz Użytkownika.

  3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.

  4. Użytkownik Serwisu ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania danych, ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do innych podmiotów tylko w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Użytkownika stosownej i wyraźnej zgody.

  7. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora (Podmioty przetwarzające), w celu realizacji usług świadczonych drogą elektronicznych na rzecz Użytkownika. Do Podmiotów przetwarzających należą:
   - Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google
   - Arteneo IT Marcin Wtykło – w celu sprawnego funkcjonowania serwisu w ramach zawartej z Administratorem umowy hostingowej
   - OVH Sp. z o.o – w celu udostępniania miejsca na serwerze w ramach usługi świadczonej przez Arteneo IT Marcin Wtykło
   - osoby współpracujące z Administratorem, w celu zapewnienia sprawnego działania Serwisu oraz realizacji świadczonych usług (na przykład odpowiadać na maile) mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkowników.

  8. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Uczestnika naukowego wyrażającego zgodę na współpracę w ramach działania Serwisu to w szczególności: imię i nazwisko; dane kontaktowe (mail, telefon, miejsce pracy); informacje dot. edukacji; wizerunek utrwalony w postaci fotografii; informacje dotyczące dorobku naukowego; informacje dot. planowanych projektów naukowych i biznesowych. Dane osobowe Uczestników naukowych przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz w celu zapewnienia podstawowej funkcji działania Serwisu, to znaczy udostępnianie informacji na temat polskich naukowców pracujących lub przebywających zagranicą Polski w celu promocji polskiej nauki, nawiązywania kontaktu, stałych relacji oraz wspólnej pracy nad rozwojem projektów naukowych i biznesowych z Partnerami Serwisu. W Serwisie dla wszystkich Użytkowników udostępniane będą informacje podstawowe, tj. imię i nazwisko, wizerunek i krótki opis, zaś w bazie udostępnionej jedynie zweryfikowanym Partnerom Serwisu szczegółowe informacje udostępnione przez Uczestnika naukowego. Dane osobowe Uczestników naukowych przetwarzane są również w celach informacyjnych i marketingowych.

  9. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Partnera wyrażającego zgodę na współpracę w ramach działania Serwisu lub przez osobę reprezentującą Partnera, to w szczególności: imię i nazwisko; dane kontaktowe (mail, telefon, adres miejsca pracy); wizerunek reprezentanta utrwalony w postaci fotografii lub logo firmy; informacje dot. prowadzonej działalności oraz poszukiwanych tematów projektów naukowych i biznesowych. Dane osobowe Partnerów lub osób reprezentujących Partnerów przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz w celu zapewnienia podstawowej funkcji działania Serwisu, to znaczy udostępnianie informacji o Partnerze Serwisu oraz umożliwienie dostępu do pełnych informacji o uczestnikach Naukowych oraz nawiązania kontaktu z Uczestnikami naukowymi w celu nawiązywania stałych relacji, jak również wspólnej pracy nad rozwojem projektów naukowych i biznesowych. Dane te przetwarzane są również w celu spełnienia obowiązku prawnego, tj. podpisanie umowy, wystawienie rachunku.

  10. Dane osobowe Użytkowników, wskazane w punkcie 7 i 8 przetwarzane będą także w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą jednak poddawane analizie w celu oceny możliwości uczestnictwa w programie Polacy Zmieniają Świat. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim przebyta edukacja, osiągnięcia naukowe i biznesowe a także plany rozwojowe.

  11. Uczestnik naukowy, Partner, Ambasador, Członek Komitetu Honorowego zgadzając się na współpracę w ramach działania Serwisu, wyraża zgodę na nieodpłatne oraz nieograniczone ilościowo i terytorialnie wykorzystanie (używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie) udostępnionego wizerunku w formie zdjęć/wideo przez Administratora, w celach informacyjnych i marketingowych

 3. Polityka „cookies”

  1. Serwis wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”). Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z Serwisu. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie http://aboutcookies.org.

  2. Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter:

   1. cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych”, związanych z sesją przeglądania Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;

   2. cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika;

   3. cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z Serwisem.

  3. Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter:

   1. niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów;

   2. funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach Serwisu, w tym zapamiętywanie haseł użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika;

   3. wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji i o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe;

   4. reklamowy, wykorzystywane w celu świadczenia usług reklamowych;

   5. analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.

  4. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności Serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.

  5. Użytkownik może wstrzymać zbieranie plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z Serwisu, w sposób odpowiedni dla tej przeglądarki:

 1. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

 2. Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z Serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

 3. w przeglądarce Microsoft Edge

 4. w przeglądarce Safari

 5. w przeglądarce Opera

 6. w przeglądarce Internet Explorer

 7. w przeglądarce Firefox

 8. w przeglądarce Chrome

 9. Inne stosowane technologie

  1. Administrator informuje, że w Serwisie zastosowane są następujące zewnętrzne technologie śledzenia działań użytkowników w Serwisie:

 1. Piksel konwersji Facebooka wykorzystujący pliki cookies zapewniany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, w celu marketingu oraz remarketingu usług prezentowanych w ramach Serwisu i zarządzania reklamami na Facebooku. Szczegóły na temat wykorzystywania plików cookies przez Facebook Inc. dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 2. Narzędzia społecznościowe i wtyczki udostępniane przez Facebook Inc. wykorzystywane są w celu subskrypcji profilu Administratora Serwisu.

 3. Kod śledzenia Google Analytics zapewniany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu analizy statystyk Serwisu i poprawy działania Serwisu. Szczegóły na temat przetwarzania danych przez Google LLC na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 4. Kod śledzenia Google AdSense, zapewniany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu zarządzania reklamami w Google AdWords, Google AdSense i prowadzenia działań promocyjnych i remarketingowych usług oferowanych w ramach Serwisu. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies w usługach Google LLC na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl&hl=pl.

 1. W ramach ustawień plików cookies użytkownik Serwisu może zadecydować, czy wyraża zgodę, czy nie na korzystanie z:

 1. Pixela Facebooka, wtyczek społecznościowych oraz plików cookies zapewnianych przez Facebook Inc. w ustawieniach przeglądarki oraz w ustawieniach prywatności profilu w portalu Facebook.

 2. Kodów śledzenia Google AdSense i Google Analitics oraz plików cookies zapewnianych przez Google LLC ustawieniach przeglądarki.

 

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w Serwisie.

 2. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli użytkownik Serwisu wyraźnie wskaże w ustawieniach przeglądarki, że nie zgadza się na takie działania.

 3. Dane identyfikacyjne i dane osobowe mogą być są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego, jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika.

Tytuł zastępczy